Ikkunat I (1990)

Akvatinta etsaus, 28 x 37cm

Vs Ikkunat I 1990, akvatinta etsaus, 28x37cm pieni