Rooma I (1993)

Akvatinta etsaus, 22 x 29cm

Rooma I, 1993 akvatinta etsaus, 22x29cm pieni